Logopèdia i aprenentatge

En GLASIR SALUD treballem en la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns del llenguatge, parla, veu, masticació i deglució.

Sovint les dificultats d’aprenentatge es relacionen amb un conjunt de trastorns manifestats per dificultats significatives en l’adquisició i l’ús de la capacitat per a entendre, parlar, llegir, escriure i raonar.

Logopèdia.

Poden ajudar tant a nens com adults en les alteracions relacionades amb la parla, llenguatge i comunicació, la veu, lecto-escriptura, deglució, trastorns miofuncionals i neurodegeneratius.

La Logopèdia es basa en coneixements científics: sanitaris, biològics, psicològics, lingüístics, educatius i metodològics, amb la finalitat d’intervenir en els trastorns relacionats tenint com a objectius la prevenció, el diagnòstic, la intervenció, el tractament, l’orientació, l’assessorament, la recerca, la divulgació i la formació.

En el moment en que es presenta alguna alteració en infants o en adults relacionada amb:

 • La parla, el llenguatge i la comunicació (Trastorn Específic del Llenguatge-TEL, Retard del llenguatge, Retard de la parla, Trastorns Sonors de la Parla, Trastorns fonètics i fonològics, Afàsies, Disàrtries, Trastorn de la fluïdesa de la parla-Tartamudesa, Trastorn de l’Espectre Autista-TEA, Taquilàlies).
 • En la parla (alteracions que afecten la qualitat acústica i a la producció de la veu, disfonies funcionals i orgàniques, afonies).
 • La lecto-escriptura (Trastorns Específics de l’aprenentatge, Dislèxies, Disgrafia, Disortografia, Retard Lectoescriptor, Trastorn per Dèficit d’Atenció amb/sense Hiperactivitat-TDA-TDAH).
 • La deglució, Trastorns Miofuncionals i orofacials (Respiració oral, Deglució disfuncional, paràlisi facial, interposició lingual en repòs, hipotonia i hipertonia de la musculatura orofacial, Disglòssies).
 • Els processos degeneratius (Pàrkinson, Alzheimer, alteracions del llenguatge per envelliment, esclerosi múltiple).

Tots els tractaments es realitzen de manera individualitzada i personalitzada. Per a això es fan una entrevista i valoració inicials on es recullen i obtenen dades i informació necessària per a dissenyar un programa d’intervenció amb objectius a aconseguir, adaptats a les característiques i necessitats del pacient. Per a assolir aquests objectius es duran a terme activitats útils, interessants i funcionals que ajudin a aconseguir els objectius marcats, donant informació continuada tant al pacient com a la família, factor fonamental en l’avenç positiu del tractament.

Dificultats d’aprenentatge.

Les Dificultats en l’aprenentatge és un terme genèric que es refereix a un grup de problemes agrupats sota les denominacions de:
 • Problemes Escolars (PE)
 • Baix Rendiment Escolar (BRE).
 • Dificultats Específiques de l’Aprenentatge (DEA).
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDAH).
 • Discapacitat Intel·lectual Límit (DIL).

Que es manifesten com a dificultats –en alguns casos molt significatius- en els aprenentatges i adaptacions escolars. Les Dificultats en l’Aprenentatge poden donar-se al llarg de la vida, però es presenten abans de l’adolescència i en el curs de processos educatius intencionals d’ensenyament i aprenentatge, formals i informals, escolars i no escolars, en els quals interfereixen o dificulten l’assoliment de l‘aprenentatge que n’és l’objectiu fonamental d’aquests processos.

El Logopeda intervé en:

 • Retard lectoescriptor.
 • Dislèxia.
 • Hiperlèxia.
 • Discalcúlia.
 • Trastorns en la Comprensió Lectora.
 • Trastorns en l’Expressió Escrita.

Demaneu cita amb els nostres professionals