Avaluacions

Mitjançant l’aplicació d’una série de testos validats i emprats a institucions de primer nivell internacional, avaluem les diferents funcions del desenvoupament. Això ens permet aconseguir un diagnòstic i pronòstic per establir un pla de tractament més d’acord amb el pacient.

Avaluació Neurolingüística Infantil · Adults.

Consta d’una avaluació completa que permet distingir si el problema és fono-audiològic o neuro-lingüístic i a la vegada, si existeixen components afegits com els trastorns de la conducta, motors, o d’aprenentatge, que es puguin produir com a generadors o conseqüència dels trastorns de la comunicació.

També s’avaluen les competències lingüístiques i es tenen en compte els aspectes fonològics, semàntics, lèxics, morfosintàctics i pragmàtics. Aquesta avaluació ens permet diferenciar el tipus de trastorn del llenguatge, per l’aplicació del tractament adient.

Avaluació Fonoaudiològica Infantil · Adults.

Consta de l’avaluació dels òrgans que intervenen en la fonació, en la deglució i en la fono-articulació i permet conèixer el seu funcionament i producció, detectant les carències que poden existir.

Encara que també a la Fono-audiologia s’investiga la comunicació i el llenguatge, deixarem aquestes especificacions per l’àrea d’avaluació neurolingüística.

PLS 5.

Mitjançant aquest test es registra el nivell de la comprensió auditiva i de la comunicació expressiva.

WISC.

És una escala per valorar la intel·ligència i les aptituds Intel·lectuals en infants a l’àmbit clínic i cognitiu. Segons les respostes es pot determinar el quocient Intel·lectual Total (CI total).

Recomanem avaluar el WISC juntament amb una avaluació neurolingüística i una avaluació Cognitiva per aconseguir una informació més valuosa que ens permeti el diagnòstic diferencial, la detecció precoç i el seguiment acurat.

CELF 5.

És una bateria de tests que avaluen diferents competències lingüístiques: semàntica, lèxic, morfologia, sintaxi, pragmàtica i memòria. A més es complementa amb dos recursos, que proporcionen informació de la comunicació i les habilitats lingüístiques a l’entorn educatiu i en situacions conversacionals reals.

Avaluació Neurocognitiva Infantil.

L’avaluació neurocognitiva infantil ens permet realitzar un diagnòstic diferencial dels problemes del neurodesenvolupament i detectar alteracions cognitives difícils d’identificar amb altres estudis com l’electroencefalograma, la tomografia computada o la ressonància magnètica.
Per a això s’utilitzen tests i proves no invasives.

Aquest tipus d’avaluació es recomana per infants amb problemes de memòria, d’atenció, raonament, concentració, organització, llenguatge, percepció, coordinació o de personalitat.

Avaluació Psicològica Infantil.

Mitjançant el joc amb el nen, amb l’aplicació de tests, d’entrevistes amb els pares o cuidadors i altres eines, un psicòleg infantil estudia el comportament del nen, la seva interacció recíproca amb l’ambient, la societat i les seves emocions.

En tota mena d’avaluació psicològica infantil és important tenir en compte les variables ambientals i de criança, donat que són factors que afecten directament el desenvolupament de l’infant.

ADOS.

L’Escala d’Observació pel Diagnòstic de l’Autisme (ADOS) és una avaluació estandarditzada i semiestructurada de la comunicació, la interacció social i el joc, o l’ús imaginatiu de materials que s’indica en persones amb sospita de tenir un trastorn de l’espectre autista.

És important que l’examinador que avalua sigui un professional certificat i entrenat.

El diagnòstic diferencial -tant en TEA com en altres trastorns- requereix una recopilació d’informació de diverses fonts interdisciplinàries i no d’un sol recurs.

ADI-R.

El ADI-R és una entrevista clínica amb els pares o tutors que permet un apropament al diagnòstic diferencial de sospites d’autisme o de qualsevol Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

L’entrevistador explora tres grans àrees (llenguatge/comunicació, interaccions socials recíproques i conductes i interessos restringits, repetitius i estereotipats) a través de 93 preguntas.

Suggerim complementar-la amb l’escala ADOS quan sigui possible.

Vineland.

És una escala de maduresa social que investiga les habilitats personals i socials de la vida diària de les persones des del seu naixement fins a l’edat adulta.

Proporciona dades crítiques per al diagnòstic o l’avaluació d’una àmplia gamma d’inhabilitats, incloent-hi el retard mental, el retard en el desenvolupament, trastorns específics del llenguatge, síndromes, trastorns de l’espectre autista, retard del llenguatge, autisme, síndrome d’Asperger, entre d’altres.

Mullen.

Mullen Scales of Early Learning és un sistema integrat en el desenvolupament que avalua el llenguatge, les habilitats motores i perceptives.

Mesura la capacitat cognitiva i el desenvolupament motor de manera ràpida i fiable.

Avaluació Bateria Lòbul Frontal.

Té com a objetiu avaluar processos cognitius, entre ells les funcions executives.

Avaluació Índex Maduratiu.

Té com a objectiu avaluar endarreriment significativu, déficit o alteracions al llarg del desenvolupament.

Avaluació Neurocognitiva.

Avalua el rendiment amb relació a determinades funcions com l’orientació, l’atenció, la memòria i las funcions executives, llenguatge, orientació i viso-construcció.

Avaluació Neuropsicològica.

Avalua diferents funcions cognitives com la intel·ligència, la memòria, el llenguatge, la percepció, les emocions, l’humor, la personalitat, etc.

Avaluació Psiquiàtrica.

Avalua problemàtiques de Salut Mental.

Avaluació Psicodiagnòstica.

Explora i descriu la personalitat del consultant i permet determinar l’estat de salut mental del subjecte en un moment determinat.

Avaluació Test Intel·ligència.

Els tests d’intel·ligència són proves que mesuren habilitats, coneixements, aptituds i funcions. La seva característica principal o pel que més es coneix, és per mesurar el quocient intel·lectual (QI).

Avaluació Test Bayley.

Conjunt d’escales de valoració estandarditizades, que ens permeten avaluar el desenvolupament mental, psicomotor i comportamental d’infants entre 1 i 42 mesos.

Demaneu cita amb els nostres professionals